русукр
logo
(0432) 508 108
info@ic-misto.com.ua

Партнёры

Загальні збори акціонерів

2015-03-19 10:37:09 Акции

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

СТРАХОВА КОМПАНІЯ МІСТО

(код ЄДРПОУ 33295475)

місцезнаходження: 21050, м. Вінниця, вул. Хлібна, буд. 25,

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться

20квітня 2015року об 900годині

за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Хлібна, буд. 25, кабінет Голови Правління

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 830до 850години на підставідокументів, що посвідчують особу.

Особам, які представляють повноваження акціонерів мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Реєстр акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборахакціонерів, складатиметься станом на 14 квітня 2015 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання Робочих органів річних Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Правління  про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

5. Звіт Наглядової ради Товариства   за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

7. Затвердження висновку Ревізора Товариства, балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 р.

8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014р.

9. Прийняття рішення про укладання правочинів (включаючи правочини, пов`™язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та надання повноважень на укладання та підпис таких правочинів.

10. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в Новій редакції.

11. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, уповноваження особи на підписання контрактів з Головою та членами Наглядової ради.

 

Акціонери до проведення Загальних зборів акціонерів за запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Хлібна, буд.25 у робочі дні з 1000 до 1200в кабінеті начальника відділу методології та андерайтингу.

 

Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з документами покладено на начальника відділу методології та андерайтингу Червінську Яну Станіславівну, контактний тел. (0432) 50-81-08, 50-81-09.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в тис. грн.

 

Найменування показника

За звіт. період

2014р.

Поперед. період 2013р.

Усього активів

16390

16792

Основні засоби

77

104

Довгострокові фінансові інвестиції

13680

13680

Запаси

1

1

Сумарна дебіторська заборгованість

182

156

Грошові кошти та їхні еквіваленти

1685

1239

Нерозподілений прибуток

484

452

Власний капітал

14491

14460

Статутний капітал

14000

14000

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

174

876

Чистий прибуток (збиток)

32

8

Середньорічна кількість акцій (шт.)

140000

140000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

29

27

 

Довідки за тел. (0432) 50-81-08, 50-81-09

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР Бюлетень. Цінні папери України № 49 від 19березня 2015 року.

 

Голова правління ПАТ Поплавський О.О.


© Страховая компания "Мисто". Никакие материалы с данного сайта не могут быть использованы без предварительного согласия владельцев сайта. © Разработка сайта: Студия Анатолия Попеля